Montgomery County Public Schools, Rockville, MD

Chào Quý vị đến với Bản Thăm dò Ý kiến Gia đình về Thời Gian Ngoài Giờ Học (OST)
(Phụ huynh/Giám hộ của các Học sinh các Lớp 4-11)

Chia sẻ ý kiến với các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS)!
Yêu cầu hoàn tất bản thăm dò để cung cấp ý kiến về các cơ hội vào Thời gian Ngoài Giờ Học tại trường học của con.Các câu trả lời của quý vị là ẩn danh và kín và sẽ được kết hợp và báo cáo với các câu trả lời của các phụ huynh/người giám hộ khác.

Nếu quý vị có nhiều con trong các Lớp 4-11, hãy nghĩ về người con nhỏ nhất khi hoàn thành bản thăm dò này.


Đổi sang ngôn ngữ khác.

Bắt đầu viết tên trường của con quý vị để chọn trường: (xóa mục ghi trường)